Så här arbetar vi

Som en del av ett nationellt nätverk och med ett regionalt uppdrag är vår metod att vi främst arbetar via andra. Samverkan är vårt arbetssätt. Alla projekt, som syftar till att människor och samhälle, ska växa i demokratisk och hållbar riktning med hjälp av kulturen och konstnärer, är välkomna att söka samverkan med oss. Tillgänglighet på alla plan är viktig för oss. 

Det här är viktigt för Skådebanan
Skådebanan Småland har valt tre centrala begrepp som utgångspunkt i allt vårt arbete: Tillgänglighet, Mångfald och Demokrati. Tankens frihet och yttrandefriheten är viktiga begrepp i dagens samhälle. Med kultur vill vi vara med och påverka aktuella samhällsfrågor. I det offentliga rummet behövs mångfald av konst och kultur som talar till vår fantasi och skapar debatt och känslor. Det offentlig rummet har vi alla tillgång till och det betyder att det är en viktig arena för konstens tillgänglighet. 

Överenskommelse om samverkan

1. Skådebanan är ingen bidragsorganisation. Vi vill helst starta samverkan redan på idéstadiet.
Att hitta en samverkan till ömsesidig nytta. 
2. Projekten ska vara offentliga.

3.  Projekten ska också rikta sig till personer som av olika anledningar har svårt att tillgängliggöra sig kultur. 

4. Projekten ska marknadsföras brett och i god tid. 

5. I all extern kommunikation om projekten ska Skådebanans logotyp finnas med.

6.  Efter genomfört projekt ska projektets ekonomiska status redovisas öppet.
7. För att ett beslut om ekonomisk stöd från Skådebanan Småland måste en preliminär budget samt en prognos kunna redovisas. För att pengar ska kunna betalas ut ska en mer detaljerad budget kunna redovisas. Om den sökta summan avviker från den preliminära måste en ny diskussion och ett nytt beslut fattas i styrelsen. 

8. En aktör som driver ett projekt i samverkan med oss ska följa de avtal för löner och arvoden som finns på arbetsmarknaden och i berörda branscher. Vi förutsätter också att utställningsersättningar el. dyl. bygger på branschens nivåer. 
9. I samverkan med en offentlig aktör eller ett kommersiellt företag accepterar vi inga löner eller liknande för fast anställd personal i en budget. 
10. I samverkan med en aktör som inte verkar inom det offentliga eller i ett kommersiellt företag är vi restriktiva till kostnader för löner och arvoden i en budget. Aktören måste visa att den arvoderade inte är anställd men direkt involverad i projektet som exv. en konstnär. eller musiker. För övrigt kan, i vissa fall, ersättning för förlorad arbetsförtjänst godkännas. 
11. En skriftlig slutrapport som utöver text inkluderar slutliga antal deltagare. En kvalificerad gissning avseende ålder och könsfördelning är obligatorisk, Slutrapporten skickas till verksamhetsledaren via e-post. 

Ni som ska genomföra ett projekt och vill söka samverkan med Skådebanan kan kontakta vår verksamhetsledare Marie-Louise Weise 0768-692968 eller mejl:
marie-louise.weise@skadebanansmaland.se


Skådebanans teknikbank

Skådebanan Småland har även byggt upp en teknikbank för att underlätta för små utställningsaktörer och andra att hyra teknik. Medlemsorganisationer får rabatt. Under fliken Erbjudanden finns info om vår teknik.